RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

„„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łużyce Beton Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9, 61-658 Poznań,
• Kontakt z osobą odpowiedzialną za RODO Łużyce Beton Sp. z o.o. – januszwyspianski@abi24.eu ,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy z Łużyce Beton Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i inne podmioty z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w tym Biuro Rachunkowe, Opieka prawna, a także podmioty państwowe, które zwrócą się do administratora w celu realizacji zadań ustawowych.
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przewidziany przepisami prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej.
• Do Pani/Pana danych osobowych w przypadku braku płatności/ opóźnionej płatności za wykonaną usługę w celu dochodzenia roszczeń mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające: kancelarie adwokackie, firmy windykacyjne itp.
• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych”,
• Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.